wersja kontrastowa


cos


LA SOLEIL MONIKA PIECUCH

realizuje projekt pn.

 „Mogę wszystko - program wsparcia osób młodych na pomorskim rynku pracy

 

nr POWR.01.02.01-22-0049/19

 

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19

Krótki opis projektu:

Celem głównym proj. jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 54 biernych zaw. mieszkańców woj. pomorskiego w wieku 18-29 l. poprzez określenie ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji oraz dostosowanie i realizację w ramach projektu, w okresie od 1.03.2020 r. do 30.06.2021 r., kompleksowej ścieżki wsparcia, zbudowanej w oparciu o IPD. Projekt skierowany jest do 33 K i 21 M - biernych zaw., nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, spośród których 9 będzie posiadało niskie kwalifikacje i/lub będzie os. z niepełnosprawnościami, a co najmniej 17 będzie zamieszkiwało (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie województwa pomorskiego. Ze wsparcia wyłączone są os. należące do gr. docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddz. 1.3.1 POWER, umożliwiony został natomiast udział OzN oraz byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społ., realizowanych w ramach CT 9 w RPO.

Kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w ramach proj. obejmie: doradztwo zaw., poradnictwo zawod. m.in. poprzez pomoc w planowaniu kariery zaw., szkolenia/kursy zaw., staże (zgodnie z tematyką szkoleń) lub dotacje na prowadzenie dział. gosp. wraz ze wsparciem merytorycznym - w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, predyspozycji i doświadczenia każdego UP. Na rzecz każdego UP będzie działał spec. ds. wsparcia indywidualnego i broker pracy. Proj. będzie realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze r. pracy na l. 2014-2020. W efekcie UP zostanie wyposażony w kompetencje i/lub kwalifikacje zaw. aktualnie niezbędne dla aktywnego wejścia/powrotu na lok./reg. rynek pracy (określone na podstawie Barometru zawodów na 2019 r. i wieloletniego doświadczenia Wnioskodawcy w zakresie aktywizacji os. biernych zaw.). Efektywność zatrudnieniowa proj. wyniesie 42% w gr. os. o najtrudniejszej syt. i  57% wśród pozostałych UP.